Go to content

Cele


Za cel swego działania Stowarzyszenie stawia sobie:

 • rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi szkolnemu i pozaszkolnemu dzieci i młodzieży,
 • popieranie i rozwijanie umiejętności oraz talentów uczniów,
 • przyczynianie się do organizowania pomocy materialnej i organizacyjnej dla dzieci i młodzieży,
 • udzielanie pomocy uczniom w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych,
 • współudział w inicjowaniu i koordynacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • inicjowanie organizowania form wypoczynku i organizacji czasu pozalekcyjnego,
 • wspieranie działalności szkoły w wykonywaniu działań inwestycyjnych np. poszerzanie bazy szkoły.Cele te będziemy realizowali poprzez:

 • pozyskiwanie pomocy na rzecz szkoły i uczniów od osób prawnych i fizycznych,
 • pozyskiwanie środków publicznych na rozwój talentów i zdolności uczniów oraz organizowanie zajęć pozaszkolnych i rekreacyjnych,
 • współdziałanie z władzami, instytucjami, organizacjami oraz osobami fizycznymi zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,
 • współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
 • organizowanie i prowadzenie kolportażu niezbędnych podręczników,
 • udzielanie poręczeń Radzie Rodziców w przypadkach niezbędnych do realizacji jej działań.

Rodzice remontują szkołę


Rodzice remontują szkołę

Dzień Dziecka


Dzień Dziecka


Back to content | Back to main menu